Algemene voorwaarden Plaats je zoekertje

Introductie

De website “www.immoscoop.be” (“Website”) wordt beheerd door Immoscoop 2.0 BV (“Immoscoop”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Wijgmaal, Vaartdijk 3 - 201. Immoscoop is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0770.397.655.

In deze verklaring spreken we over ‘gebruiker’. Deze term verwijst naar elke natuurlijke persoon die een zoekertje ‘te koop’ of ‘te huur’ publiceert op de website.

Bij het plaatsen van een zoekertje zijn ook de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die je terugvindt op de website van toepassing.

Wat betekent het

Zoekertje

Dit is hoe je pand wordt weergegeven op de website en kan beschrijvingen, foto’s en belangrijke kenmerken omvatten.

Soort zoekertje

Als natuurlijke persoon heb je de keuze om een zoekertje ‘te huur’ of ‘te koop’ aan te bieden voor een vooraf afgesproken periode.

Publicatieperiode

Dit is de tijd dat het zoekertje online staat. De publicatieperiode start op het moment dat je zoekertje op de website verschijnt. Je kunt het zoekertje op elk moment offline halen. Je hebt hierbij geen recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de publicatiekosten.

Contactformulier

Wij zullen je altijd informeren zodra we op de hoogte zijn van iemand die interesse heeft in je zoekertje en dit via het contactformulier laat weten.

Betaling en voorwaarden

Je betaalt online alleen de kosten zoals deze worden geadverteerd op het moment dat je deze overeenkomst aangaat. Deze publicatiekosten voor het publiceren van een zoekertje zijn vast.

Immoscoop plaatst het zoekertje na betaling en controle van de inhoud binnen de 1 à 2 werkdagen online. Na publicatie van je zoekertje op de website is het herroepingsrecht niet meer van toepassing.

Communicatie

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, kies je ervoor om informatie van ons te ontvangen via e-mail, tenzij een andere methode geschikter is in de omstandigheden.

Je kunt om welke reden dan ook per e-mail contact met ons opnemen. Laat het ons weten via support@immoscoop.be.

Verplichtingen van de privé-persoon

Je dient je als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker wordt verwacht.

Zo zijn onder meer de volgende handelingen en gedragingen niet toegestaan:

  • Een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Immoscoop en/of derden;

  • Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

  • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

  • Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;

  • De (inhoud van de) website gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden;

  • Het beschikbaar gestelde materiaal kopiëren, wijzigen, verspreiden of op andere wijze gebruiken en/of te exploiteren.

Ingeval Immoscoop toch inbreuken vaststelt, verbindt de gebruiker er zich toe deze onmiddellijk stop te zetten op eenvoudig verzoek van Immoscoop. Immoscoop behoudt zich het recht voor om de hieruit voortvloeiende schade op de gebruiker te verhalen.

Immoscoop behoudt zich ook het recht voor om, zonder enige vorm van compensatie of vergoeding, een zoekertje dat op zijn site is geplaatst te verwijderen of te weigeren wanneer dit de gebruiksvoorwaarden overtreedt.

Intellectuele rechten

Je bent als gebruiker eigenaar van het pand vermeld in je zoekertje of je hebt een mandaat gekregen van de eigenaar van het pand om het zoekertje te plaatsen.

De verkoop of verhuur mag geen inbreuk maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) en mag geen lokale of nationale toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Door je zoekertje (gegevens, tekst, afbeeldingen of elk ander element) online op de website te plaatsen, geef je als gebruiker Immoscoop de exclusieve toestemming om deze elementen te reproduceren, te communiceren en / of anderszins te gebruiken.

Aansprakelijkheid van de particuliere gebruiker

Je bent als gebruiker volledig aansprakelijk voor de inhoud van je zoekertje.

In geen enkel geval kan Immoscoop verantwoordelijk gehouden worden tegenover gebruikers van de Website voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

Verplichtingen van Immoscoop

Immoscoop plaatst het zoekertje na betaling en controle van de inhouden binnen de 1 à 2 werkdagen online.

Immoscoop tracht de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen. Het is echter mogelijk dat de toegang tot de site onderbroken wordt om bepaalde technische of andere redenen waarover wij geen controle hebben. Immoscoop behoudt zich het recht voor zijn diensten te beëindigen, en dit zonder verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gebruikers of derden.

Immoscoop doet er in de mate van het mogelijke alles aan opdat de Website vrij zou zijn van bugs, virussen en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig kunnen zijn zijn. Immoscoop kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Immoscoop raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.

Privacy

In het kader van onze dienstverlening maken wij de naam en de contactgegevens van de potentiële koper of huurder bekend aan de gebruiker zodat de gebruiker contact kan opnemen m.b.t. het zoekertje.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de potentiële koper of huurder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en mag de gegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn doorgegeven.

Tot slot

Immoscoop behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing. Het is aangeraden om regelmatig de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden te consulteren.

Op bovenstaande voorwaarden en op de relaties tussen Immoscoop en de gebruikers van Website is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 04 mei 2023.