Privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat in op, 8 maart 2022.

1. Je privacy is belangrijk voor ons

Deze privacyverklaring is geldig voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld door Immoscoop 2.0 BV (Vaartdijk 3 bus 0201 in 3018 Wijgmaal,
BTW BE 0770.397.655) (hierna Immoscoop genoemd) via haar website.

Immoscoop verbindt zich ertoe om jouw privacy te respecteren en te beschermen. In deze privacyverklaring informeert Immoscoop jou over het gebruik van je persoonsgegevens, verzameld door onze website. Lees deze informatie zorgvuldig, zodat je goed weet waarvoor Immoscoop je gegevens kan gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring tevens informatie over je privacyrechten en hoe je deze kan uitoefenen.

Immoscoop kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. De meest recente versie vind je op www.immoscoop.be/privacyverklaring. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Immoscoop je via de website.

Met betrekking tot jouw privacy leven we de volgende geldende regelgeving na:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van 27 april 2016, die als doel heeft om een betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens.

 • De Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegeven

 • elke andere wetgeving waaraan wij dienen te beantwoorden in het kader van bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website van Immoscoop en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Als je via een hyperlink terechtkomt op een andere website, zoals bijvoorbeeld een website van een makelaar, dan geldt deze privacyverklaring niet voor jouw bezoek aan die website. Ook op de informatie over een onroerend goed (zoals de vraagprijs, kadastrale info, kenmerken en foto`'`s van het onroerend goed) die een makelaar ter publicatie op de website van Immoscoop aanbiedt, is deze privacyverklaring niet van toepassing. Immoscoop gaat uiteraard zorgvuldig om met deze gegevens en daarvoor gelden de afspraken als overeengekomen tussen Immoscoop en de vastgoedmakelaar. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met de verkopende vastgoedmakelaar.

We raden je ook aan om de cookieverklaring van Immoscoop te lezen. Daarin kan je lezen wat cookies zijn, welke cookies Immoscoop gebruikt, hoe je je keuze wijzigt en op welke manier Immoscoop je privacy beschermt. De cookieverklaring kan je terugvinden op onze website.

Bekijk de cookieverklaring

2. Immoscoop verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden

2.1. Verwerking persoonsgegevens

Met persoonsgegevens worden alle gegevens van persoonlijke aard bedoeld die jou aanbelangen, dit wil zeggen alle informatie die toelaat om jou rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren. Bij het gebruik van de website wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP-adres wordt tijdelijk in een databank opgeslagen. Immoscoop maakt ook gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid & beveiliging van de website te bevorderen. U heeft de mogelijkheid om het plaatsen van bepaalde cookies te weigeren Zie de cookieverklaring voor verdere meer info.

2.2. De verschillende doeleinden

Immoscoop gebruikt je persoonsgegevens enkel voor de onderstaande doeleinden.

2.2.1. Onderzoek

Immoscoop gebruikt gegevens met betrekking tot het gebruik van de website voor onderzoek. Doel hiervan is het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. We gebruiken waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot een individuele bezoeker. De door jou op de website verstrekte gegevens kan Immoscoop tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om meer inzicht te verkrijgen in de markt. Verder gebruiken wij je persoonsgegevens voor statistische doeleinden. We gebruiken deze data eveneens om onze website te verbeteren en nieuwe functionaliteiten en diensten te ontwikkelen.

2.2.2. Personalisatie

Immoscoop gebruikt de gegevens gebruik van de website ook om jouw interesses in kaart te brengen. Daarnaast wordt je gebruik van de website bijgehouden (bijvoorbeeld klikgedrag) in overeenstemming met je cookiekeuzes.

2.2.3. Aanmaken account

Immoscoop verzamelt jouw identificatiegegevens (naam, voornaam, emailadres) op het moment dat jij een account aanmaakt. De door jouw verstrekte gegevens gebruiken en verwerken wij alleen om jou een account te laten aanmaken en te beheren. In jouw profiel kan je ook je voorkeuren voor wat betreft zoekopdrachten, favorieten bijhouden en aanpassen.

2.2.4. Beveiliging

IP-adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de website te kunnen detecteren en te bestrijden.

3. De verschillende rechtsgronden waarop Immoscoop jouw persoonsgegevens kan verwerken

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als Immoscoop zich baseert op één van de rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.1. Toestemming

Immoscoop vraagt in bepaalde gevallen je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we je in contact willen stellen met een verkoper of makelaar en je toestemming vragen om je contactgegevens te mogen overmaken aan de verkoper of makelaar. Ook wanneer je een profiel aanmaakt geef je ons de toestemming om de nodige gegevens daarvoor te verwerken.

Je kan altijd jouw toestemming intrekken. Wanneer je je toestemming intrekt, zetten we alle verwerkingen die gebaseerd zijn op deze toestemming stop tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verrichtingen uitgevoerd op basis van de geldig gegeven toestemming voor de intrekking. Hou er ook rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om bepaalde diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken op de website.

3.2. Gerechtvaardigd belang

Immoscoop kan persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen. Ze zijn ingegeven door de noodzaak om als bedrijf te kunnen functioneren en om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het aanbod daarvan aan de klanten mogelijk te maken. Daarbij let Immoscoop erop dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van Immoscoop en de impact op je privacy niet wordt verstoord. Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld e-mails sturen met updates die in lijn liggen met door jou eerder gevraagde informatie.

Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kan je je recht van verzet uitoefenen. Immoscoop zal dt verzet steeds respecteren tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen

3.3. Wettelijke verplichting

De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn in het kader van een wettelijke verplichting waaraan Immoscoop moet voldoen.

3.4. Uitvoeren van een overeenkomst

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst kunnen wij ook persoonlijke gegevens verwerken.

4. Bewaartermijnen

Bewaartermijnen van persoonsgegevens vormen een belangrijk element binnen de privacywetgeving (AVG). Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur van de periode waarin je persoonsgegevens worden bewaard, is onder meer afhankelijk van het type persoonsgegeven. Ze worden in elk geval nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Na het verstrijken van de periode waarin de gegevens worden bewaard, zal Immoscoop je gegevens dan ook verwijderen.

5. Je hebt recht op je privacy

Wanneer je gegevens worden verwerkt heb je heel wat rechten.

5.1. Recht op inzage

Wil je inzage in de gegevens die Immoscoop over jou verwerkt, laat het dan weten. Je hebt het recht om toegang te vragen tot al jouw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moet je verklaren welke persoonsgegevens je wenst te krijgen. Als je je recht van inzage uitoefent zal Immoscoop je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

5.2. Recht op verbetering

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die Immoscoop over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan steeds vragen om deze gegevens te laten verbeteren of vervolledigen. Als je je hebt geregistreerd, kunt je veel van deze gegevens zelf corrigeren via jouw profiel.

5.3. Recht op wissen

Je kan Immoscoop vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Als Immoscoop geen dwingende reden meer heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen wij deze verwijderen. Een wettelijke verplichting kan de verwijdering eventueel wel in de weg staan.

5.4. Recht van verzet

Ben je het niet eens met de manier waarop Immoscoop bepaalde gegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen. Natuurlijk kan je je ook altijd ook tegen een specifiek verwerking van persoonsgegevens verzetten.

5.5. Uitoefenen van je rechten

Indien je een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je eenvoudig een mailtje sturen naar info@immoscoop.be. Wees altijd zo specifiek mogelijk in wat je wenst. Zo kan Immoscoop je vraag concreet en correct behandelen. Immoscoop moet je identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat Immoscoop een kopie van je identiteitskaart kan opvragen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van Immoscoop? Surf dan naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.) Je kan daar ook een klacht indienen.

6. Beveiliging

Je persoonsgegevens worden gehost op servers bij Amazon in Europa. Deze worden gecontroleerd, geconfigureerd en regelmatig geüpdatet om volgende risico’s maximaal te vermijden:

 • de ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens

 • het ongepast gebruik of de bekendmaking van uw gegevens

 • een onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van uw gegevens

7. Derden

In het kader van het nastreven van alle of een deel van de doeleinden vermeld in punt 3, kan het gebeuren dat Immoscoop je persoonsgegevens aan derden overmaakt. Deze derden kunnen bedrijven of natuurlijke personen zijn. Het betreft bijvoorbeeld informaticadienstverleners die het onderhoud van de website verzekeren, of consultants… Immoscoop selecteert deze derden met de grootste zorg.

Indien je interesse hebt in een pand en in contact wil komen met de makelaar/verkoper vragen wij jouw contactgegevens achter de laten via een daarvoor bestemd formulier. Je contactgegevens worden zo bezorgd aan de verkoper of makelaar. Je gegevens worden niet opgeslagen of gebruikt door Immoscoop. De makelaar mag de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Immoscoop verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

8. Heb je een vraag of wenst u een klacht in te dienen?

Indien je wenst te reageren op bepaalde zaken uit deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met Immoscoop. .

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit

  Persstraat 35

  1000 Brussel

  Tel. +32 2 274 48 00

  contact@apd-gba.be

Indien je meer info wenst over klachten en de mogelijke manieren om in beroep te gaan, raden wij je aan om volgend adres te raadplegen van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9. Tot slot

Immoscoop kan deze privacyverklaring altijd aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring. De meest recente versie vind je op www.immoscoop.be/privacyverklaring. Indien je nog vragen hebt, mail dan gerust naar info@immoscoop.be of contacteer ons op onderstaand adres:

IMMOSCOOP 2.0 BV
Vaartdijk 3 bus 0201, 3018 Wijgmaal (Leuven) België