Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

De website “www.immoscoop.be” (“Website”) wordt beheerd door Immoscoop 2.0 BV (“Immoscoop”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3018 Wijgmaal, Vaartdijk 3 bus 201. Immoscoop is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0770.397.655. Lees deze gebruiksvoorwaarden (''Voorwaarden'') zorgvuldig voor je gebruik maakt van onze website. In deze verklaring spreken we over ‘gebruiker’. Deze term moeten ruim worden geïnterpreteerd en verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website of de inhoud ervan raadpleegt, gebruikt en bestanden downloadt, Immoscoop behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing. Het is aangeraden om regelmatig de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden te consulteren.

Gebruik van de website

Je dient je als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker wordt verwacht.

Zo zijn onder meer de volgende handelingen en gedragingen niet toegestaan:

 • Een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Immoscoop en/of derden;

 • Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

 • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

 • Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;

 • De (inhoud van de) website gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden;

 • Het beschikbaar gestelde materiaal kopiëren, wijzigen, verspreiden of op andere wijze gebruiken en/of te exploiteren.

Ingeval Immoscoop toch inbreuken vaststelt, verbindt de gebruiker er zich toe deze onmiddellijk stop te zetten op eenvoudig verzoek van Immoscoop. Immoscoop behoudt zich het recht voor om de hieruit voortvloeiende schade op de gebruiker te verhalen.

Publicatie en verwijdering van een zoekertje

Voor de algemene voorwaarden van particuliere zoekertjes: Klik hier

Beschikbaarheid

Immoscoop tracht de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen. Het is echter mogelijk dat de toegang tot de site onderbroken wordt om bepaalde technische of andere redenen. Immoscoop behoudt zich het recht voor zijn diensten te beëindigen, en dit zonder verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gebruikers of derden.

Immoscoop doet er in de mate van het mogelijke alles aan opdat de Website vrij zou zijn van bugs, virussen en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig kunnen zijn zijn. Immoscoop kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Immoscoop raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.

Links naar andere sites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Immoscoop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites, noch voor de (inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op gelijk wijze via haar website worden aangeboden. Immoscoop kan ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of de inhoud ervan in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites kunnen als enige verantwoordelijk gehouden worden voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website.

Aansprakelijkheid

Immoscoop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • een beslissing of handeling die door de gebruiker is genomen op basis van de verstrekte informatie of berichtgeving via de Website, noch voor fouten of vergissingen ervan.

 • schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van zijn Website noch de onmogelijkheid van het gebruik ervan.

 • de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de zoekertjes, de informatie op de Website en het virusvrij houden ervan. Indien je twijfelt over de correctheid van bepaalde gegevens of indien je enige problemen of gebreken vaststelt in het zoekertje vaststelt, raadt Immoscoop jou dan ook aan contact op te nemen met de betreffende verkoper.

 • het niet nakomen, tijdelijk of permanent, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

 • enige schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en over brenging van virussen.

Intellectuele rechten

De inhoud van de Website behoort tot de intellectuele eigendom van Immoscoop 2.0 BV. Deze is beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. De inhoud wordt ruim opgevat en bevat onder meer de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, code, database en pictogrammen.

Het intellectuele eigendomsrecht bevat onder meer alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, en andere rechten van intellectuele eigendom in België of elders.

Ook de vormgeving van de Website (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) valt onder het auteursrecht. Immoscoop kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige Website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden en eventueel gerechtelijk vervolgen.

De gebruiker mag een kopie van de inhoud die op de Website wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de Website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de Website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen die eigendom zijn van Immoscoop. Tenzij een uitdrukkelijke en voorafgaande toelating, is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de Website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immoscoop. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan info@Immoscoop.be. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

Door bepaalde gegevens, tekst, afbeeldingen of elk ander element online op de website te plaatsen, geeft de gebruiker Immoscoop de exclusieve toestemming om deze elementen te reproduceren, te communiceren en / of anderszins te gebruiken, op de site.

Door overeenkomsten aan te gaan met andere gebruikers, gaat de gebruiker ermee akkoord om de intellectuele rechten van die gebruikers te respecteren en neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elke gepleegde inbreuk of misdrijf en de daaruit voortvloeiende kosten.

In geen enkel geval kan Immoscoop verantwoordelijk gehouden worden tegenover gebruikers van de Website voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

Privacy

Je persoonsgegevens worden met zorg verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Immoscoop zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vooropstelt. Meer info over de gegevens die Immoscoop verwerkt via zijn Website vind je terug in de privacyverklaring.. Het doel van deze privacyverklaring is je te informeren over de manier waarop Immoscoop gebruikmaakt van jouw persoonsgegevens die worden verzameld op onze Website en hoe je deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen.

Tot slot

Immoscoop behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen of wijzigingen van de voorwaarden worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Voorwaarden. Indien je nog vragen hebt neem dan contact op met Immoscoop 2.0 BV, Vaartdijk 3 bus 201, 3018 Wijgmaal.

Indien enige bepalingen van deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zouden blijken, zullen de overblijvende bepalingen van de voorwaarden en de voorwaarden in hun geheel desalniettemin geldig en van kracht blijven. De bepalingen die niet voldoen zullen dan vervangen worden door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

Op bovenstaande voorwaarden en op de relaties tussen Immoscoop en de gebruikers van Website is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 3 november 2021.